Koncepcja pracy Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Świdnicy

kid0011. WIZJA :
* Wychowankowie naszego przedszkola to dzieci:
- otwarte, twórcze, komunikatywne, optymistycznie patrzące na świat, dobrze przygotowane do podjęcia obowiązków w kolejnym etapie edukacji,
- kreatywne i empatyczne. zaradne, samodzielne w zabawie i nauce, aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola, ufne w stosunku do nauczycieli,
- kulturalne i tolerancyjne, świadome różnych zagrożeń.2.MISJA:
* Stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości.
* Pragniemy rozbudzić w wychowankach ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość.
* Wspomagamy indywidualny rozwój dzieci na górnej granicy ich możliwości.
* Rozbudzamy w dzieciach poczucie własnej wartości.
* Kształtujemy postawy prospołeczne.
* Uczymy dbałości o własne zdrowie.

 

Cele strategiczne i szczegółowe

*Przedszkole współdziała z rodzicami i ze środowiskiem
- nauczyciele znają środowisko wychowanków,
- wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci, utrzymują z nimi stały kontakt, informując o postępach i problemach dziecka,
- włączają rodziców do prac na rzecz przedszkola, organizowania imprez i uroczystości,
- organizują spotkania z rodzicami , przygotowują uroczystości i imprezy z udziałem rodziny dziecka,
- prowadzą konsultacje i dostarczają materiałów i literatury dot. dzieci w wieku przedszkolnym,
- przedszkole włącza się w różnorodne inicjatywy na rzecz środowiska, uwzględniając jego potrzeby i możliwości, dzieci biorą czynny udział w akcjach charytatywnych.

* Przedszkole dba o zdrowie i prawidłowy rozwój fizyczny, społeczny i emocjonalny wychowanków
- wdrażamy dzieci do dbałości o higienę osobistą, rozwijamy sprawność ruchową,
- realizujemy programy profilaktyczne i promujące zdrowie,
- kształtujemy prawidłowe nawyki żywieniowe,
- kształtujemy postawy prospołeczne ( empatia, asertywność), uczymy odporności emocjonalnej, radzenia sobie z negatywnymi emocjami,
- organizujemy pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci.

* Przedszkole dba o bezpieczeństwo dzieci
- wyposażamy dzieci w wiedzę o zagrożeniach dla ich zdrowia i życia, uczymy bezpiecznych zachowań,
- modernizujemy pomieszczenia p-la, aby zapewnić dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki, wyposażamy budynek w urządzenia gwarantujące bezpieczeństwo p.poż,
- plac zabaw zagospodarowujemy zgodnie z potrzebami dzieci i wymogami bezpieczeństwa,
- współpracujemy z policją i strażą pożarną.

* Przedszkole przygotowuje wychowanków do dalszego etapu kształcenia, stwarza warunki do optymalnego rozwoju każdego dziecka
- staramy się indywidualizować metody i formy pracy, tak aby każde dziecko miało możliwość osiągnąć sukces,
- stosujemy nowoczesne, różnorodne i atrakcyjne formy i metody pracy z dziećmi,
- obserwujemy i diagnozujemy rozwój dzieci.

Tradycje przedszkola

Przedszkole posiada własne tradycje, co podkreśla odrębność i specyfikę placówki.
Przedszkole ma swoje logo oraz kalendarz imprez i wydarzeń:
 Pasowanie na Przedszkolaka
 Dzień Pluszowego Misia
 Mikołajki
 Jasełka
 Wigilia
 Bal Karnawałowy
 Spotkania z Babcią i Dziadkiem,
 Dzień Rodziny
 Dzień Dziecka
 Pożegnanie Starszaków
Przedszkole promuje swoją odrębność i specyfikę poprzez gazetkę, stronę internetową, koszulki z logo.

Model absolwenta

ABSOLWENT NASZEGO PRZEDSZKOLA:
- jest ciekawy świata, samodzielny i zaradny,
- szanuje siebie i innych, zna stosuje obowiązujące normy kulturalnego zachowania,
- zna swoje prawa i obowiązki,
- dba o zdrowie i higienę osobistą,
- potrafi radzić sobie z porażkami.

KOMPETENCJE ABSOLWENTA W ZAKRESIE GOTOWOŚCI SZKOLNEJ:
- samodzielność i aktywność,
- umiejętność adaptacji i nawiązywania prawidłowych relacji społecznych,
- przestrzeganie norm współżycia w grupie rówieśniczej, empatia,
- umiejętność pokonywania trudności,
- umiejętność oceny i korygowania swoich zachowań,
- zdolność do uważnego słuchania i skupiania uwagi,
- rozbudzenie poznawcze, chęć do nauki, szerokie zainteresowania i chęć rozwijania swoich talentów,
- nastawienia na współpracę nie rywalizację.
Priorytetem naszej działalności jest zapewnienie naszym wychowankom wszechstronnego rozwoju, bezpieczeństwa, akceptacji, i poszanowania ich praw. Poprzez systematyczne rozpoznawanie potrzeb naszego środowiska oraz poszukiwanie nowatorskich metod pracy z dziećmi, doskonalimy jakość pracy naszej placówki.

Informacje dodatkowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Przedszkole Miejskie nr 6 w Świdnicy

nr tel.: (+48) 74 852-29-76

kancelaria: pm6-swidnica@rubikon.pl

 

58-100 Świdnica

ul. Komunardów 2

 

administrator: Grażyna Pietrzak

e-mail: grazyna@przedszkole6-swidnica.pl

 

Regulamin strony

 

W przedszkolu panuje atmosfera bezpieczeństwa i wygody. Chcemy,
aby tak samo było na tej stronie, dlatego korzystamy z plików cookies.