Ramowy rozkład dnia

RANEK
5.30 – 7.30 - ZABAWY INDYWIDUALNE I W GRUPACH
- KORZYSTANIE Z GIER I UKŁADANEK STOLIKOWYCH
- ZABAWY ZORGANIZOWANE W KOLE LUB PRZY MUZYCE
- ĆWICZENIA I ZABAWY UTRWALAJĄCE WIADOMOŚCI Z ZAJĘĆ
EDUKACYJNYCH
- ZABAWY WEDŁUG ZAINTERESOWAŃ Z UWZGLĘDNIENIEM
ROZWOJU PROCESÓW POZNAWCZYCH
- ZABAWY SWOBODNE PODEJMOWANE PRZEZ DZIECI I
INSPIROWANE PRZEZ NAUCZYCIELA
7.30 – 7.45 - ZESTAW ĆWICZEŃ PORANNYCH
7.45 – 8.00 - CZYNNOŚCI HIGIENICZNO-SANITARNE
8.00 – 8.30 - PIERWSZE ŚNIADANIE
8.30 – 9.00 - CZYNNOŚCI HIGIENICZNO-SANITARNE, PORZĄDKOWO-
ORGANIZACYJNE, PRZYGOTOWANIE DO ZAJĘĆ
GRUPY STARSZE
7.30 – 8.00 - ZAJĘCIA DODATKOWE ( SZACHY )
8.00 – 8.15 - CZYNNOŚCI HIGIENICZNO-SANITARNE
8.15 – 8.45 - PIERWSZE ŚNIADANIE
8.45 – 9.00 - PORZĄDKOWANIE SALI, PRZYGOTOWANIE DO ZAJĘĆ

POŁUDNIE
9.00 – 10.30 - ZAJĘCIA WYCHOWAWCZO-EDUKACYJNE ORGANIZOWANE Z CAŁĄ
GRUPĄ W OPARCIU O PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ – UWZGLĘD
NIAJĄCE PODZIAŁ NA GRUPY WIEKOWE WEDŁUG 15 OBSZARÓW
EDUKACYJNYCH
GRUPY MŁODSZE
9.30 – 10.15 - SPACERY, WYCIECZKI, GRY I ZABAWY NA PODWÓRKU PRZED
SZKOLNYM
10.15 – 10.30 - CZYNNOŚCI HIGIENICZNO-SANITARNE, PRZYGOTOWANIE DO
LEŻAKOWANIA
GRUPY STARSZE
10.30 – 10.45 - CZYNNOŚCI HIGIENICZNO-SANITARNE
10.45 – 11.15 - DRUGIE ŚNIADANIE
GRUPY MŁODSZE
11.00 – 13.00 - LEŻAKOWANIE
13.00 – 13.30 - CZYNNOŚCI HIGIENICZNO-SANITARNE

GRUPY STARSZE
11.15 – 13.30 - ZABAWY WEDŁUG INICJATYWY DZIECI, W KĄCIKACH TEMA-
TYCZNYCH
- ZABAWY INTEGRACYJNE, PLANSZOWE, KONSTRUKCYJNE, PLA-
STYCZNO-TECHNICZNE
- SPACERY, WYCIECZKI, GRY I ZABAWY W OGRODZIE PRZED-
SZKOLNYM
13.30 – 13.40 - CZYNNOŚCI HIGIENICZNO-SANITARNE
13.40 – 14.00 - OBIAD

POPOŁUDNIE
14.00 – 16.30 - PRACA INDYWIDUALNA I WYRÓWNAWCZA W MAŁYCH ZESPO
ŁACH ORAZ:
- ZABAWY SWOBODNE I TEMATYCZNE WEDŁUG ZAINTERESO
WAŃ DZIECI
- KORZYSTANIE Z GIER I UKŁADANEK STOLIKOWYCH
- UTRWALANIE OPANOWANYCH W PRZEDSZKOLU TREŚCI PRO
GRAMOWYCH
- KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH DZIECI: PORO-
ZUMIEWANIE SIĘ Z DOROSŁYMI I DZIEĆMI,
- ZGODNE FUNKCJONOWANIE W ZABAWIE I W SYTUACJACH
ZADANIOWYCH .

Informacje dodatkowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Przedszkole Miejskie nr 6 w Świdnicy

nr tel.: (+48) 74 852-29-76

kancelaria: pm6-swidnica@rubikon.pl

 

58-100 Świdnica

ul. Komunardów 2

 

administrator: Grażyna Pietrzak

e-mail: grazyna@przedszkole6-swidnica.pl

 

Regulamin strony

 

W przedszkolu panuje atmosfera bezpieczeństwa i wygody. Chcemy,
aby tak samo było na tej stronie, dlatego korzystamy z plików cookies.